Make your own free website on Tripod.com
Bevezetõ
E web oldal célja hogy minél több népdal váljon, minél nagyobb olvasó tábor számara elérhetõ. Ezért a más oldalakon megszokott csicsákat (minden féle böngészõvel meg lehet nézni!) itt nem találsz, ellenben remélem tartalmilag kompenzál a sok dal. Az oldal folyamatosan fog bõvûlni, átalakúlni. Mindenkinek a veleményét, segítségét vagy javaslatát szivesen fogadom. Email: potij@yahoo.com .


Maros-Küküllõ mente (Magyarlapád, Magyarózd)

Keretembe terem a dinnye
gyere hozzám öste Imre
ajlala. ..

s volt szeretõm mikor volt
mikor a fán szilva volt
ajlala...

de a szilvát leszedték
s a szeretõm elvették
ajlala. . .

s én a szilvát visszateszem
s a szeretõm visszaveszem
ajlala. . .
 
 

Ha, lemegyek én a én a rétre kaszálni de
sûrû a fû nem bírok rendet vágni
sûrû a fû attól a sok virágtól
bajos kis angyalom elválani egymástól

de ha lemegyek én a én a rétre rend rázni
de leülök a rét szélére búsulni
s búsulok de siratom a babámat
három kerek évre viszik el katonának

ha elmegyek én a én a kertbe gyomlálni
bús gerlice jön utánam vizsgálni
szárnya alól leejtett egy levelet
az vót beleírva hogy a babám nem szeret

kedves régi babám mért írtad hogy nem szeretsz
s pedig érted tudod mennyit szenvedtem
szenvedtem én kínlódtam a világon
kedves régi babám csak te légy a jó párom
 
 
 

Édesanyám is volt nekem
keservesen nevelt engem

éjszaka font nappal mosott
jaj de keservesen tartott

menyek az utcán bánkódva
mintha megvolnék átkozva

vagy apámtól vagy anyámtól
vagy a testvérbátyáimtól

édes rózsám járj békével
rólam se felejtkezzél el

ha rólam elfelejtkezel
essél a Marosba fõvel

annak is a közepébe
menjél le a fenekére

a Marosba be nem jutott
csak idegen kézre jutott

Maros mellett elaludtam
jaj de szomorút álmodtam

megálmodtam azt az egyet
a szeretõm mást is szeret

szeress rózsám csak nézd meg kit
mert a szerelem megvakít

engemet is megvakított
örökre gyászba borított

szomorítson meg a halál
mikor jókedvébe talál
 
 
 

Egyedül vagyok egy házban
egyedül vagyok egy házban
a búbánat szobájában csuhajja
menyek az utcán lefelé
menyek az utcán lefelé
senki se mondja gyere bé csuhajja

csak az én kis feleségem
csak az én kis feleségem
gyere bé te szerencsétlen csuhajja
szeress rózsám csak nézd meg kit
szeress rózsám csak nézd meg kit
mert a szerelem megvakít csuhajja

engemet is megvakított
engemet is megvakított
örökre megszomorított csuhajja
szomorítson meg a halál
szomorítson meg a halál
mikor jókedvedben talál csuhajja
 
 

Kapum elõtt csak egy fényes csillag van
annak a csillagnak sok irigye van
eltiltották tõlem azt a csillagot
ki az én bús életemre ragyogott

ha kimegyek arra magos tetõre
megásatom a síromat elõre
készebb vagyok a síromba bészállni
mintsább tõled édes rózsám elválni
 
 

Nincsen csillag mert lehullott a földre
nincs szeretõm az anyja lebeszélte
lebeszélte ne szeressen engemet
búval töltsem el egész életem

zöld fûre szokott a harmat leszállni
nehéz tõled édes rózsám megválni
úgy elválok mint õsszel a falevél
kedves babám de hiába szerettél
 
 

Magyarózdon van egy malom galambom
bánatot õrölnek azon galambom
nékem is van csuhaj egy bánatom
oda viszem lejáratom galambom

magyarózdi nagy híd alatt galambom
folyik a szerelempatak galambom
aki abból csuhaj vizet iszik
babájától elbúcsúzik galambom
én is abból csuhaj vizet ittam
a babámtól elmaradtam galambom.
 

Nem akar az ökörcsorda legelni
nem akar a régi babám szeretni
sírva kértem hogy szeressen engemet
sírva felelt késõ van már nem lehet

szépen kértem adjon egy szál virágot
azt felelte elhagytál szép virágom
szépen kértem hagyja mellé pihenjek
azt felelte felejtsél el engemet.
 
 
 

Sej az ózdi viola
ide érzik a szagja
a szagja s az illatja
szívem szomorítója
szívem szomorítója

sej az ózdi hegytetõn
epret szed a szeretõm
fejér kendõt lobogtat
ingem oda csalogat
ingem oda csalogat

ne csalogass ingemet
úgy sem szeretlek téged
szeret ingem még más
náladnál szebb virág is
náladnál szebb virág is
 
 
 

Hervad az a fûszál
kit a kasza levág
hervad az a barna kislány
kit babája elhágy

ingem is elhagyott
egy semmire való
ki a bal csizmámba
kapcának se való.
 
 
 

Hideg sincsen mégis befagyott a tó
szeretõm sincs mégis rólam megy a szó
hát hogyha még szeretõt is tartanék
egész világ rólam tenné a törvényt

Kék ibolya búra hajtja a fejét
nincsen aki megöntözze a tövét
szállj le harmat kék ibolya tövére
most találtam egy igaz szeretõre

kék szivárvány koszorúzza az eget
nem engedik babám hogy szeresselek
nem engedik vagy örökre eltiltják
vagy sírunkat egymás mellé megássák.
 
 
 

Te kismadár hogy megcsaltál
hogy a hegyen túl haladtál
csuhaj haj de csuhaj haj
hegyrõl visszatekintettél
szívemre bánatot tettél
ajlala .....

Édesanyám mondta nékem
minek a szeretõ nékem
csuhaj . . .
de én arra nem hallgattam
titkon szeretõt tartottam
ajlala...

titkon szeretõt tartani
jaj de bajos eltitkolni
csuhaj ...
már ezután olyat keress
aki könnyen elfelejtesz ajlala
 
 
 

Balázstelki nagy hegy alatt
folyik a szerelem patak

aki abból vizet iszik
babájától elbúcsúzik

én is abból vizet ittam
a babámtól elbúcsúztam

úgy elbúcsúztam szegénytõl
mint õsszel fa levelétõl
/mint az elmúlt esztendõtõl/

búsulj rózsám mert én sírok
tõled búcsúzni akarok

búcsúzásod rövid legyen
a szívemben kárt ne tegyen

balázstelki hármas határ
bolond aki lányokhoz jár

mert én menyecskékhez járok
elyem paplan alatt hálok

amíg a lányokhoz jártam
kertek alatt szundikáltam

de most menyecskékhez járok
selyem paplan alatt hálok.


CSÍK ZENEKAR - A KOR FALÁRA
 

Halgató, csárdás Bogyiszlóról

Hármat tojott a fekete kánya
engem szeret a kend barna lánya,
Kikityembe, kukutyomba
gyere rozsám a kocsimba.

Akármilyen szegény legény vagyok
a kend lánya szeretõje vagyok.
Kukutyin mellet halásztam
a rózsámmal vele háltam.

A bátai bíró lánya
egy pendelybe ment az ágyba.
Jaj de megkönyörögtetett
Míg az ágyába eresztett.

Azt gondoltam mindig így lesz
hogy szeretõm soha nem lesz.
Dehogy nem lesz, de bizony lesz
nálad babám százszor jobb lesz.

Erre gyere ne menj arra
jobb út van erre mint arra.
Erre van a Kerék utca
kis angyalom gyalogútja.

Addig babám el nem veszlek
míg a tóban halak lesznek.
Pedig abban mindig lesznek
így hát babám el nem veszlek.
 

Két út van elõttem...

Két út van elõttem, melyiken induljak.
Két szép szeretõm van, melyiktõl búcsúzzak.
Az egyiktõl elbúcsúzom a másik haragszik
így hát az én árva szívem soha meg nem nyugszik.

Mikor mentem én az úton lefelé
lányok kísértek az állomás felé.
Úgy kísértek mint égy szegény vándorlót
Kinek szíve fekete gyászba borult,

Csak azt mond meg rózsám melyik úton mész el
felszántom éri azt aranyos ékével.
Be is vetem én azt szemen szedett gyönggyel,
be is boronálom sûrû könnyeimmel.
 

Ádámosi csárdás és friss

Két színe van a legénynek
mint a csöppnyi lepedõnek
Három színe van a lánynak
mint a csokros  violának.

Irigyeim sokan vannak
mint a kutyák úgy ugatnak
Adok nekik egy-egy csontot
had ugassák ki magukat.

Rég megmondtam a fenének
mennyi legény mind egye meg
Mert a legény leány csaló
mind  akasztófára  való.
 

Én vagyok az aki nem jó...

Én vagyok az aki nem jó.
felleg ajtót nyitogató.
Nyitogatom a felleget,
sírok alatta eleget.

Ifjúságom telik el ,
azért a szívem hasad el
Ifjúság gyöngykoszorú, .
ki elveszti de szomorú.

Bolond volnék ha búsulnék
ha a búnak helyet adnék
Én a búnak utat adok,
magam  pedig vígan járok.
 

Lakodalmi csárdás és szapora Györgyfalváról

Villásfarkú fecske felszállott a levegõbe.
Nem láttad-e a régi babámat az este.
Láttam biz' én az  inaktelki selyem réten,
keselylábú lovát legeltette kötõféken

Mikor hozzád jártam babám mindig álmos voltál.
Szóltam hozzád de te mindig elaludtál.
Már ezután kialudhatod magadat.
Nem ölelem, által a vékony karcsú derekadat.
 

Altató

Beli búba beli, beli
Beli buba beli beli
Beli buba beli beli
Kicsi kutyasággal teli
Beli buba a párnára
A kis kutya a szalmára
beli buba beli buba
Kicsi buba a párnára
A kis kutya a szalmára
A kis kutya a szalmára
Hej beli buba beli beli
Beli buba beli beli
 Széki Köszöntõ

Sok ... napokat vígan megélhess
Napjaidat számlálni ne légyen terhes
Az ég harmatja szívedet újítsa
Áldások árja házad elborítsa.

Tenéked minden öröm holtig adassék
És véled a búbánat ne találkozzék
Légyen életednek virága mind kinyílt
Szíved ne szenvedjen semmi sebes kínt.

Míg lent az egek várát vígan szemlélhesd
Hogy aztán az életed jobbra cserélhesd
Az Úr a boldog életbõl részt adjon
A szentek serege körébe fogadjon.
(Szék)TÉKA
 

Széki magyar és csárdás

a)
Édesanyám miért is szültél
Ha engemet megvettél
Miért is szültél e világra,
Örökös szomorúságra.

Édesanyám is volt nekem.
Nem is olyan véges-régen.
Nem is olyan rég nincs anyám.
Csak mióta meghalt apám.

Kimegyek a temetõbe.
Leborulok egy sírköre.
Az a sírkõ kinek jele.
Ott van apám eltemetve.

Leborulok sírhalmára.
Szívem vigasztalására.
Göröngyei azt susogják.
Itt var reád a boldogság.

Édesanyám miért is szültél.
Ha ennyire megvetettél,
De sok mindennek kitettél.
A bánattól nem kíméltél.
 

b)
Verjen meg az Istin rózsám.
Miért nem voltál igaz hozzám.
Mert én igaz voltam hozzád.
Igazabb, mint édesanyád.

Nem átkozlak nem szokásom.
Verjen meg sok sóhajtásom.
Verjen meg a piros hajnal.
Kibe siratlak jajszóval.

Verjen meg a piros hajnal
Kibe siratlak jajszóval.

Verjen meg a sötét éjjel.
De sok örömtõl zártál el.

Válassz. válassz. jól megnézd kit.
Mert a szerelem megvakít.
Lám engemet megvakított.
Örökre megszomorított.

Bonchidas menyecskék.
Ugrálnak mint a kecskék.
Szeretõjuk mindig más.
Az uruk csak ráadás.
Áj-la-la-la

Ne nézz reám ne-ne-ne.
Mert nem vagyok a fene.
Nem akarlak megenni.
Csak a szemed kivenni.

Ne nézz rózsám a szemembe.
Mert vér csöppen a szívembe.
Ha vér cseppen a szívembe.
Meghalok szégyenletembe.-
Aj-la-la-la
 

Bonchidai hegy alatt.
Lányok sütik a halat.
Papírosba takarjak.
A legénynek úgy adják.

Viszik-viszik a szilvát.
Válogatják a javát.
Én is ettem belõle.
Szerelmes lettem tõle.
A csizmámba ' nincsen tak. nincsen ták,
nincsen tak.
Ellopták a leánykák, leánykák, leánykák.
Aj-la-la-la...

Azért ülünk Mayernel. Mayernel, Mayernel.
Nincsen málé se kenyér se kenyér se kenyér.
Aj-la-la-la...
 

Felsütött a hajnal csillag...
 

a)
Felsütött a hajnal csillag.
Felsütött a hajnal csillag.
Kelj fel rózsám. mert megvirrad,
Kelj fel rózsám, mert megvirrad.

Dehogy virrad még hajnal sincs.
Dehogy virrad még hajnal sincs.
Bánatimnak még vége' sincs,'
Bánatimnak még vége sincs.
A kis legény fáradtsága,
A kis legény fáradtsága.
Piros tojás a váltsága.
Piros tojás a váltsága.

Nem megmondtam szelídecske.
nem megmondtam szelídecske.
Leány vagy te vagy menyecske, na-na-na.
Se nem leány sem menyecske.
csak egy kicsit szelídecske. na-na-na.
Édesanyám sok szép szava, édesanyám sok szép szava.
Kit fogadtam. kit nem soha, na nana.
Megfogadnám de mar késõ, utolért a záporesõ.
na-na-na.
Zápor esõ, zápor szel. zápor esõ hideg szél.
Mind a kettõ engemet ér, na-na-na.
Zápor esõ, zápor szél, mind a kettõ engemet ér.
na-na-na.
 

Megyek az úton lefelé... (Magyarbece)

a)
Megyek az úton lefelé.
Megyek az úton lefele.
Senki se mondja gyere be.
Csak az én kis feleségem.

Csak az én kis feleségem.
Gyere be te szerencsétlen.
Egyedül vagyok egy házba.
Egyedül vagyok egy házba.

Búbánatnak szobájában.
Megyek az utcán bánkódva.
Megyek az utcán bánkódva.
Mintha meg lennék átkozva.

Edés rózsám járj békével.
Édes rózsám járj békével,
Rólam se feledkezzél el.
 

Egy pár tánc Magyarszovátról

a)
Magasan repül a daru,
magasan repül a daru
szépen száll.
Haragszik rám az én babám, haragszik rám az én
babám mert nem szól.
Né haragudj régi babám sokáig, mert tiéd voltam.
tiéd leszek halálig.
Titkon nyílik, titkon hervad, titkon nyílik.
titkon hervad a rózsa.
Bár csak ne szerettelek vón, bár csak ne szerettelek
volna soha.
Hagytál volna békét a szerelemnek, jobb lett volna
az én árva szívemnek.

b)
Aj-la-la-la...
Esik esõ a nyomáson.
Ma van rajtam holnap máson, aj-la-la-la...
AJ-la la-la...
Szeress babám, csak nézd meg kit.
Mert. a szerelem megvakít, aj-la-la-la...
Aj-la-la-la... -
Azt gondoltam amíg élek.
Mindig víg napokat élek.
De már látom. hogy nem élek.
Elég szomorúkat élek. aj-la-la-la...

c)
Kicsi tulok nagy a járom, fiatal még az én párom.
Kerek három évig várom, még is õ lesz az én párom.
Kicsi tulok nagy a szarva, nem fér be az istállóba.
Le kell a szarvából vágni. el kell a babámtól válni.
Megmondtam rózsám ne szeress.
értem magadat ne veresd.
De te arra azt felelted. szenvedek rózsám éretted.
 

Vörösbor nem drága... Somogy

a)
 Vörös bor nem drága.
 Hat krajcár az ára.
 Hozz kocsmáros még egy meszölyt.
 Hadd mulassak ötven vesszõt.
 Azután elmegyek.
 Ne menj el angyalom.
 Van még egy forintom.
 Szövésemmel. fonásommal. pótolgattam.
 Azt is a számodra hagytam.
 Mulasd de nem bánom.

b)
Szentbalázsi Pista vagyok én.
Szentbalázsi gulyát õrzöm én.
Szeretnek is engem a lányok.
Még a menyecskék sem utálnak.

Szentbalázsi Pista vagyok én.
Szentbalazsi rózsát szedek én.
Szentbalázsi rózsa viola.
Én vagyok a leszakísztója.

Nemesapátiban lakom én.
Nemesember fia vagyok én.
Bévádol engem a major.
Ha megérik a gyenge bajor.

Hol lakik kend bácsi. Szilason.
Hogy mérik ott a bort húszason? ..
Már minálunk garas iccéje,
Szeretõmnek nem tom' mi neve.
 
 

Napom, napom, fényes napom... Gyimesi kettõs es huszarverbunk

Mikor a szoroson lemész.
Mikor a szoroson lemész.
Arra kerek vissza ne nézz. .
Arra kérlek vissza ne nézz.

Hogy szívednek ne legyen nehéz.
Szívednek ne legyen nehéz.
Hogy idegenyek közi mész.
Hogy idegenyek közi mész.

Idegenyek jók nem rosszak.
Idegenyek jók nem rosszak.
Mert szemembe szépet mondnak.
Hátam megett esznek, s ragnak.

Napom. napom. fényes napom.
Süss fel egyszer világoson.
Süss fel egyszer világoson.
Ne csak mindig homályoson.
 

Ballada, (Kalotaszeg)

 Megölték a purdét, százhúsz forintjáért,
 Belé vették a Tiszába. rongyos darócába.
 Tisza nem engedte, partjára kivette.
 Oda ment egy hajós legény. hajójába vette:

 Oda ment az anyja, költi de nem hallja.
 Kelj fel. kelj fel kedves fiam, gyere velem
 

Régi babám törjön ki a nyavaja, (Magyarszovát)

a)
Még az úton lefelé se' mehetek.
Mert mind azt mondják hogy szeretõt keresek.
Nem kell nékem az a büszke szeretõ.
Szeretõm lesz az a gyászos temetõ.

Életembe csak egyszer voltam boldog.
Akkor is a két szemembõl könny hullott.
Sírtam is én örömömbe hogy szeret.
Bánatimba hogy az enyém nem lehet.

b)
Régi babám törjön ki a nyavalya.
Este mikor lefekszel az ágyadba.
Addig törjön seje-haj, míg én jutok eszedbe.
Meg se' haltam, már el vagyok lelejtve.

Késõ õsszel száll a fecske messzire.
Jutok-e még régi babám eszedbe.
Még  eszedbe jutok babám, de már akkor késõ lesz.
Mert nékem a gyönge szívem másé lesz.

c)
Árva madár miért keseregsz az ágon.
Nem csak te vagy elhagyott e világon.
Nekem sincsen édesanyám, édesanyám sem apám,
Mégis a jó Isten gondot visel rám
 MUZSIKÁS - HAZAFELÉ ALBUM SZÖVEGEI

Füzesi lakodalom

A füzesi templom elõtt
Három-ágú diófa nõtt
Három ágán hat levele
Szeretõmnek szép a neve,
Szeretõmnek  szép a neve,
Szép a híre, szép a neve,
Szép a magaviselete

Víg a gazda, víg a vendég,
Víg az anyám lánya mindig.
Esik esõ, zúg a malom,
Holnap lesz a lakodalom,
Holnap lesz a lakodalom,
Aj la, la, la...

Gyere rózsám, gyere már,
Mer' a szívem rég, hogy vár.
Téged óhajt. téged vár
Míg a nap az égen jár.
Aj la, la, la...

Édesanyám, ne sirasson,
értem könnyet ne hullasson, aj la, la, la...
Mer' én hullatok magamért,
az én gyászos életemért, az én gyászos életemért, aj la, la, la

Azt gondoltam, míg a világ,
Hogy mind ég a gyertyavilág, aj la, la, la
De már látom, hogy elalszik,
Halálomat sokan lesik, aj, la, la, la...

Azért lesik halálomat,
Vegyék el a galambomat, aj, la, la, la...
 Ej, de éh azén sem halok meg,
Hogy a szívük hasadjon meg, hogy a szívük hasadjon meg, csúhajja.

Fehér galamb szállt a házra,
Édesanyám, Isten áldja, aj, la, la, la...
Ej, tudom, hogy most fáj a szíve
De azért csak Isten vele, aj, la, la, la...
 

Baj, baj, baj

Ha kimegyek arra magas tetõre,
Találok én szeretõre. kettõre
Ej, baj, baj, baj, de nagy baj,
Hogy a babám szíve olyan, mint a vaj.
Ej, baj, baj, baj, de nagy baj,
Hogy a babám szíve olyan, mint a vaj.

Nem kell nékem sem a kettõ, sem az egy
Csak az az egy, ki igazán szeretett,
Ej, baj, baj, baj, de nagy baj,
Hogy a babám szíve olyan, minta váj.
Ej, baj, baj, baj, de nagy baj,
Hogy babám szíve olyan, mint a vaj.

Száraz fából könnyû hidat csinálni,
Jaj, de bajos a babámtól megválni
Ej, baj; báj. baj, de nagy baj,
Hogy a babám szíve olyan, mint a vaj.
Ej, baj', baj, baj, de nagy baj,
Hogy a babám szíve olyan, mint a vaj. v.

Ej, de széles az az út

Ej, de hosszú, ej, de széles az az út,
Amelyiken a kis angyalom elindult.
Térjél vissza kis angyalom a hosszú utadról,
Hej, emlékezz a szombat esti szavadról!
Térjél vissza kis angyalom a hosszú utadról,
Emlékezz a szombat esti szavadról!
 

Rég megmondtam gyenge rózsám, ne szeress,
Nincs egyebem, mit a két karom keres.
Szeress olyat, kinek ökre, lova, szekere.
Hej, hogy a szíved ne nyugodjék mellette.

Édesanyám, mért szültél a világra,
Mért nem dobtál a zavaros 1lszába?
 Tisza vize vitt volna a jeges Dunába,
Most a szívem egy legényért nem fájna.
Tisza tíze vitt volna a jeges Dunába,
Ej, most a szívem egy legényért nem fájna
 

Édesanyám rózsafája

Édesanyám rózsafája,
Engem nyn7ott utoljára,
Bár sohase nyílott volna, nyílott volna,
Maradtam vón a bimbóba, ha te ha.
Bár sohase nyílott volna, nyílott volna,
Maradtam ón a bimbóba, ha te, ha.

Én vagyok az, aki nem jó,
Felleg-ajtónyitogató.
Nyitogatom a Felleget, a felleget,
Sírok alatta eleget, ha te, ha.

Sírok titkon, nem látja más,
Hull a könnyem, mint kútforrás:
Hull elõmbe, hull a földre, hull a földre,
Hull a gyászos kebelemre, ha te ha.
Hull elõmbe, hull a földre, hull a földre,
Hull a gyászos kebelemre, ha te ha.

Titkon szeretõt tartani,
Bajos azt elfelejteni,
Már ezután olyat szeress, olyat szeress,
Akit könnyen elfelejtesz, ha te ha.

Édesanyám sok szép szava,
Kit fogadtam, kit nem, soha.
Megfogadnám, de már késõ, de már késõ,
Hull a könnyem, mint az esõ, ha te ha.
Megfogadnám, de már késõ, de már késõ,
Hull a könnyem, mint az esõ, ha te, ha.
 

Gyimesi lassú magyaros

 Addig megyek a csillagos ég alatt,
Míg nem nyugszom a babám karja alatt.
Ha nem nyugszom a babám karja alatt,
Majd megnyugszom a fekete föld alatt.
Ha nem nyugszom a babám karja alatt,
Majd megnyugszom a fekete föld alatt.

Ha meghalok, meghagyom a babámnak,
Ne sirasson hétköznap, csak vasárnap.
 Akkor is csak jobb szemével sirasson,
A balszemével babájára kacsintson
Akkor is csak jobb szemével sirasson,
A balszemével babájára kacsintson
 

Szállj el madár

Szállj el madár, fecskemadár szép Erdélyországba.
Vidd el az én gyászos levelemet, tedd a babám ablakába.
Ha kérdi, hogy vagyok, mondjad, hogy sebesülve vagyok;
Kolozsvári de katonakórházban érted babám meg is halok.
Ha kérdi, hogy vagyok, mondjad, hogy sebesülve vagyok,
Kolozsvári de katonakórházban érted babám meg is halok.

Konstancai kikötõben áll egy hadihajó
Közepében, a négy sarkában nemzeti lobogó.
Fújja a szél, fújja, mindig csak hazafelé fújja.
Imádkoznak a székvárosi lányok, legyen béke újra.
Fújja a szél, fújja, mindig csak hazafelé fújja.
Imádkoznak a székvárosi lányok, legyen béke újra.Utolsó frissítés: 2002.01.29
 
 


LE FastCounter